บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ไทย)

กิจกรรมหลัก: อสังหาริมทรัพย์
แผนภูมิที่อ้างถึง
อ้างข้อมูลอย่างย่อ
ราคาสุดท้าย 3.10
ปริมาณ 2,634,970
ผลประกอบการ 8,142,057
ดรรชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาด ตลาดหลักทรัพย
เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ SC
ทุนในตลาด ทุนในตลาด 12,955,929
52 สัปดาห์สูง 4.00
52 สัปดาห์ต่ำ 2.66
ราคาต่อกำไร 8.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.42
เงินปันผลตอบแทน 0.12 (31/12/2014)
ราคาตามบัญชี 19,813,404
มูลค่ากิจการ 25,920,020
ปรับปรุงข้อความอ้างอิงโดย 09/02/2016
หมายเหตุ ข้อมูลใน THB พันบาท.
การเงิน
เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2015 Q3C
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 31,627,563
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการของบริษัทฯ ได้แก่ บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าน์, และคอนโดมิเนียม ธุรกิจเริ่มจากการให้เช่าสำนักงาน…

มากกว่า
สินค้าหลัก

บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าน์, และคอนโดมิเนียม

มากกว่า
ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
1010 Viphavadi Rangsit Road,Ladyao,Chatuchak
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
เบอร์โทร: +66-2-949-2900
แฟ็กซ์: +66-2-949-2220
อีเมลล์: info@scasset.com
เว็บไซด์: http://www.scasset.com

ชื่อเต็ม: บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อก่อนหน้านี้: SC ASSET CORPORATION CO LTD (1989)

สถานะ: จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด (มหาชน)
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ISIN Code: TH0747010005
วันที่ก่อตั้ง: 1989

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
()
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
ผู้บริหารสำคัญ
ประธานบริษัท
มากกว่า
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Panthongtae Shinawatra
29.11%
มากกว่า
บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
OAI Asset Company Limited
99.99%
การดำเนินการขององค์กร
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS
EMIS ข้อเสนอ DealWatch
จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor
เอกสารการเงิน รายงานประจำปี
คู่แข่ง - ไทย
THB | USD | EUR

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.