กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (ไทย)

การเงิน
ค่าสถิติสำคัญ
เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2015 Q2C
ดอกเบี้ยรับสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าสุทธิ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 461,672
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่ลูกค้า
เงินหมัดจำจากลูกค้า
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
การหมุนเวียนของสินทรัพย
แนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายและรายได้
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ ดำเนินกิจการกองทุนเปิดในประเทศไทย กองทุนเน้นการลงทุนให้หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนในต่างประเทศ เพื่อผลตอบแทนในระยะยาว ทั้งนี้…

มากกว่า
ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Column Tower, Floor G & 21-23, 199 Ratchadapisek Road,Khlong Toei
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 10110
เบอร์โทร: +66-2-649-2000
แฟ็กซ์: +66-2-649-2100
เว็บไซด์: http://www.mfcfund.com

ชื่อเต็ม: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์

สถานะ: จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด (มหาชน)
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
วันที่ก่อตั้ง: 2002

ข้อมูลพื้นฐาน
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
EMIS ข้อเสนอ DealWatch
จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor
คู่แข่ง - ไทย
THB | USD | EUR

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.