บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (ไทย)

แผนภูมิที่อ้างถึง
อ้างข้อมูลอย่างย่อ
ราคาสุดท้าย 44.75
ปริมาณ 100
ผลประกอบการ 4,475
ดรรชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาด ตลาดหลักทรัพย
เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ SSC
ทุนในตลาด ทุนในตลาด 11,899,025
52 สัปดาห์สูง 81.00
52 สัปดาห์ต่ำ 44.75
ราคาต่อกำไร 41.3
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.08
เงินปันผลตอบแทน 2.5 (31/12/2013)
ราคาตามบัญชี 12,346,949
มูลค่ากิจการ 12,673,491
ปรับปรุงข้อความอ้างอิงโดย 12/02/2016
หมายเหตุ ข้อมูลใน THB พันบาท.
การเงิน
เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2015 Q3C
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 12,280,695
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาลิปตัน น้ำอัดลม น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำผลไม้ บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2495…

มากกว่า
สินค้าหลัก

น้ำอัดลม และน้ำดื่ม

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Muang Thai-Phatra Complex,Tower 1 27-28 Th Fl,252/35-36 Rachadaphisek Road
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 10320
เบอร์โทร: +66-2-693-2255
แฟ็กซ์: +66-2-693-2266
เว็บไซด์: http://www.sermsukplc.com

ชื่อเต็ม: บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ชื่อก่อนหน้านี้: SERM SUK CO LTD (1952)

สถานะ: จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด (มหาชน)
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ISIN Code: TH0009010Z01
วันที่ก่อตั้ง: 1952

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
()
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
ผู้บริหารสำคัญ
ประธานบริษัท
มากกว่า
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Thai Beverage Logistics Ltd
64.66%
บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Serm Suk Holding Co. Ltd
99.99%
การดำเนินการขององค์กร
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS
EMIS ข้อเสนอ DealWatch
จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor
เอกสารการเงิน รายงานประจำปี
คู่แข่ง - ไทย
THB | USD | EUR

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.