SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Hľadaj inú spoločnosť:
Všetky
Slovensko
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

PREFA Sučany, a.s.

Hlavné obory činnosti: Výroba výrobkov z betónu a cementu

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Informácie o spoločnosti

Plné meno
PREFA Sučany, a.s.

Ústredie
Podhradská cesta 2; Sučany; Žilinský ; 03852
Stav: Stiahnuté z burzy
Právna forma spoločnosti: Akciová spoločnosť
Stav firmy: Činná
SK-ICO: 31561748
Finanční auditori: PATRIA CONSULT (2010)
Dátum vzniku spoločnosti: 1. máj 1992
Celkový počet zamestnancov: 40

Tel: (+4214) 3491 1100, (+4349) 1111 1

Popis spoločnosti

PREFA Sučany, a.s. vyrába stavebné prefabrikáty. História spoločnosti siahá do roku 1948. Výrobný sortiment firmy tvorili prefabrikáty určené k výstavbe mostov, bytov, ciest a objektov pre občiansku vybavenosť. Nová história firmy sa datuje od r. 1992, kedy zo štátneho podniku vznikla samostatná akciová spoločnosť. V roku 1997 firma PREFA SUČANY a.s. spojením so švédskym betonárskym združením ALFA RÖR AB založila firmu PREFA ALFA, a.s. Jej nosným programom je výroba
More

Vrcholový manažment

František Zvrškovec Predseda predstavenstva
Ing. Ján Huljak Člen predstavenstva
Ing. Martin Zvrškovec Člen predstavenstva
Dana Karcolová Člen dozornej rady
Ing. Ján Olexík Člen dozornej rady
More
SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2012 Y
(non-cons)
2010 Y
(non-cons)
Auditované Auditované
Jednotka 1 1
Súvaha

Celková aktiva

XXX

XXX

Obežná aktíva

XXX

XXX

Záväzky celkom

XXX

XXX

Vlastné imanie

XXX

XXX

Krátkodobé pasíva

XXX

XXX

* Všetky údaje sú v: EUR.
Výkaz ziskov a strát

Celkové prevádzkové výnosy

XXX

XXX

Provozný zisk (strata)

XXX

XXX

Čistý zisk (strata)

XXX

XXX

* Všetky údaje sú v: EUR.
Pomerové ukazovatele
Ukazatele rentability

Rentabilita aktív (ROA)

XXX

XXX

Rentabilita aktív

XXX

XXX

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)

XXX

XXX

Rentabilita vlastného kapitálu

XXX

XXX

Rentabilita tržieb (ROS)

XXX

XXX

Rentabilita vloženého kapitálu

XXX

XXX

Hrubá obchodná marža

XXX

XXX

Prevádzková zisková marža

XXX

XXX

Ukazovatele výkonnosti

Obratovosť pohľadávok

XXX

XXX

Obratovosť zásob

XXX

XXX

Obratovosť obežných aktív

XXX

XXX

Obratkovosť fixných aktív

XXX

XXX

Obratovosť aktív

XXX

XXX

Ukazovatele hodnoty firmy

Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)

XXX

XXX

EBITDA

XXX

XXX

Účtovná hodnota

XXX

XXX

Čistá hotovosť

XXX

XXX

Ukazatele likvidity

Koeficient likvidity

XXX

XXX

Ukazovateľ krátkodobej likvidity

XXX

XXX

Okamžitá likvidita

XXX

XXX

Špekulačné pomery

Leverage ratio (Cudzie zdroje/Vlastné imanie)

XXX

XXX

Úrokové krytie

XXX

XXX

Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)

XXX

XXX

Celkové zadĺženie (= Cudzí kapitál/Aktíva celkom)

XXX

XXX

Dlhodobé záväzky ku kapitálu

XXX

XXX

Ukazovatele vývoja

Vývoj tržieb

XXX

XXX

Vývoj čisteho zisku

XXX

XXX

Vývoj prevádzkového zisku

XXX

XXX