SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Najít jinou společnost:
Vše
Česká republika
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Hlavní obor činnosti: Těžba nerostných surovin - Těžba (kromě ropy a zemního plynu)

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Informace o společnosti

Plné jméno
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Předchozí jméno
Sokolovská těžební, a.s. (2005)

Ředitelství
Staré náměstí 69; Sokolov; Karlovarský; 35601
Status: Veřejně neobchodovatelné
Právní forma: Akciová společnost
Aktuální stav: Aktivní
CZ-ICO: 26348349
Finanční auditoři: PricewaterhouseCoopers (2010)
Datum vzniku společnosti: 23. srpen 2002
Celkový počet zaměstnanců: 4,582

Tel: (+420) 377 382 564, (+420) 377 224 238

Popis společnosti

Akciová společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce je největším nezávislým výrobcem elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností.

Vrcholový management

Ing. Jiří Pöpperl Předseda představenstva
More
SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2012 Y
(non-cons)
2011 Y
(non-cons)
Neuaditovaný Auditovaný
Jednotka tis. tis.
Rozvaha

Celková aktiva

XXX

XXX

Oběžná aktiva

XXX

XXX

Cizí zdroje

XXX

XXX

Vlastní jmění

XXX

XXX

Krátkodobá pasiva

XXX

XXX

* Všechny položky jsou v CZK.
Výkaz zisků a ztrát

Celkové provozní výnosy

XXX

XXX

Provozní zisk (ztráta)

XXX

XXX

Čistý zisk (ztráta)

XXX

XXX

* Všechny položky jsou v CZK.
Poměrové ukazatele
Ukazatele rentability

Rentabilita aktiv (ROA)

XXX

XXX

Rentabilita aktiv

XXX

XXX

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

XXX

XXX

Rentabilita vlastního kapitálu

XXX

XXX

Rentabilita tržeb (ROS)

XXX

XXX

Rentabilita vloženého kapitálu

XXX

XXX

Hrubá obchodní marže

XXX

XXX

Provozní zisková marže

XXX

XXX

Ukazovatelia výkonnosti

Obratovost pohledávek

XXX

XXX

Obratovost zásob

XXX

XXX

Obratovost oběžných aktiv

XXX

XXX

Obratovost stálých aktiv

XXX

XXX

Obratovost aktiv

XXX

XXX

Ukazatele hodnoty firmy

Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT)

XXX

XXX

EBITDA

XXX

XXX

Účetní hodnota (BV)

XXX

XXX

Čistá hotovost

XXX

XXX

Ukazatele likvidity

Koeficient likvidity

XXX

XXX

Quick ratio

XXX

XXX

Okamžitá likvidita

XXX

XXX

Ukazatele zadluženosti

Leverage ratio (Celková aktiva/Vlastní jmění)

XXX

XXX

Úrokové krytí

XXX

XXX

Míra zadlužení (=cizí kapitál/vlastní kapitál)

XXX

XXX

Celkové zadlužení (=cizí kapitál/celková aktiva)

XXX

XXX

Dlouhodobé závazky ke Kapitálu

XXX

XXX

Ukazatele vývoje

Vývoj tržeb

XXX

XXX

Vývoj čistého zisku

XXX

XXX

Vývoj provozního zisku

XXX

XXX