SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Търси друга компания:
Всички
България
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

Българиан еър чартър ООД (Bulgarian Air Charter OOD)

Основна дейност: Въздушен транспорт

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Фирмена информация

Пълно име
Българиан еър чартър ООД (Bulgarian Air Charter OOD)

Адрес на централата
Ул. Павел Красов 35; София; София - град; 1138
Статут: Непублична
Юридически статут: Дружеството с ограничена отговорност
Оперативен статус: Активен
BG VAT Identification Code: BG130317121
BULSTAT: 130317121
Одитори: Суфлин ООД (2011)
Общ брой служители: 202

Тел: (+359 2) 978 76 76

Описание на компанията

Авиокомпания Българиан Еър Чартър е създадена като частен авиационен оператор през юни 2000 г. за извършване на търговски въздушни превози на пътници , товари и поща в Европа, Африка, Близък Изток и Азия. Основната дейност на компанията е изпълнение на чартърни пътнически превози
More

Ръководители

SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2012 Y
(non-cons)
2011 Y
(non-cons)
Одитиран Одитиран
Единица хиляди хиляди
Баланс

Общо активи

XXX

XXX

Текущи активи

XXX

XXX

Общи задължения

XXX

XXX

Собствен капитал

XXX

XXX

Текущи пасиви

XXX

XXX

* Всички профили са добавени BGN.
Отчет за приходите

Общо приходи от оперативна дейност

XXX

XXX

Оперативна печалба (загуба)

XXX

XXX

Чиста печалба (загуба)

XXX

XXX

* Всички профили са добавени BGN.
Коефициенти
Коефициенти на рентабилност

Възвръщаемост на активите

XXX

XXX

Печалба върху активите на годишна база

XXX

XXX

Възвръщаемост на капитала

XXX

XXX

Печалба върху капитала на годишна база

XXX

XXX

Възвръщаемост от продажби

XXX

XXX

Възвръщаемост на заетия капитал

XXX

XXX

Марж на брутната печалба

XXX

XXX

Марж на оперативната печалба

XXX

XXX

Коефициенти на ефективност

Оборот на вземанията

XXX

XXX

Оборот на инвентара

XXX

XXX

Оборот на текущите активи

XXX

XXX

Обръщаемост на дълготрайните активи

XXX

XXX

Оборот на активите

XXX

XXX

Коефициенти за оценка

Приходи преди изплащане на лихви и данъци

XXX

XXX

Оперативна печалба преди данъци, лихви и амортизации

XXX

XXX

Счетоводна стойност

XXX

XXX

Нетни парични средства

XXX

XXX

Коефициенти на ликвидност

Коефициент на ликвидност

XXX

XXX

Коефициент на бърза ликвидност

XXX

XXX

Коефициент на парична наличност

XXX

XXX

Коефициенти на ливъридж

Коефициент на задлъжнялост

XXX

XXX

Коефициент дълг/собствен капитал

XXX

XXX

Коефициент дълг/активи

XXX

XXX

Дългосрочни задължения към капитала

XXX

XXX

Коефициент на съпоставимост

Тенденция в приходите

XXX

XXX

Изменение на нетната печалба

XXX

XXX

Тенденция при оперативните приходи

XXX

XXX